Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

PÓKA TERÉZ

a földtudomány kandidátusa

nyugdíjas tudományos főmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1106 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: poka@geochem.hu

szoba: 309

 

 

Kutatási terület

 

Magmás kőzettan-vulkanológia-kőzetkémia

Azon belül

A Kárpát-medence Neogén magmatizmusa: Kőzetkémia és tektonika kapcsolata,

A Cserhát, a Mátra és a Bükkalja Neogén vulkáni összletei

Szénhidrogén és kőszén geokémiája

Azon belül

Szénhidrogén geokémiai módszerek fejlesztése és integrált felhasználása,

Felszíni direkt szénhidrogén kutatási módszerek fejlesztése

Barnakőszén kőzettan és geokémia; Barna kőszén és feketekőszén átalakulások termokontakt hatásra;

Környezetgeokémia

Magyarországi talajtípusok környezetgeokémiai jellemzése; Bioesszenciális elemek eloszlása;

Talajok geokémiai és mágneses szuszceptibilitás tulajdonságai mérési módszerének fejlesztése

Tudományelmélet

A földtudományok tudományelméleti ismereteinek rendszerezése, a geonómia tudományelmélete

Tudománytörténet

A magyarországi XIX. és XX. sz. geológiájának története; néhány kiemelkedő tudós ( Szabó József, Lóczy Lajos, Reichert Róbert, Szádeczky Gyula, Szádeczky-Kardoss Elemér, Vadász Elemér ) munkásságának értékelése.

 

 

Rövid szakmai életrajz

 

Szül. hely, idő: Budapest 1935. február 3.

 

Egyetemi tanulmányok:

- ELTE TTK Geológus szak, 1953-1958.

- ELTE TTK Szervező geológus szak, 1969-1970.

 

Nyelvvizsgák:

- Német felsőfok 1962

- Orosz felsőfok 1964

- Angol középfok 1980

 

Tudományos fokozat:

- Dr. Univ. (ELTE) 1964.

Disszertáció: A mellékkőzet szerepe az ÉNy Mátra szubvulkáni fácieseinek kialakulásában.

- A földtudomány kandidátusa, Budapest, 1981.

Disszertáció: Kőzetkémia és szerkezetfejlődés (a Kárpát-medence harmad- és negyedidőszaki magmatizmusa példáján)

 

Munkahelyek:

- 1958-1959. ELTE TTK Kőzettan-geokémiai tanszék gyakornoka.

- 1959-től folyamatosan: az MTA Geokémia Kutatólaboratóriuma ill. jogutódja: az MTA Geokémiai Kutatóintézete tud. segédmunkatársa (1959-1964). , tud. munkatársa (1964-1981), tud. főmunkatársa ( 1981-1995), majd ny. tud. főmunkatársa( 1995- ). Közben 1976-tól 1981-ig tud. csoportvezető, 1981-1995-ig tud. osztályvezető.

- 1995-től: nyugalmazott főmunkatárs

 

Szakmai közéleti tevékenység:

- 1965-től 2005-ig folyamatosan: az MTA Geokémiai és Ásvány-kőzettani Tud. Bizottság tagja

- 1970-től folyamatosan: a fenti Bizottság Szerves geokémiai Tud. Albizottságának tagja

- 1973-tól folyamatosan az MTA Geonómiai Tud. Bizottságának tagja

- 1973-tól 1995-ig a fenti Bizottság titkára

- 2002-től a fenti Bizottság Geonómiai Tudományos Albizottságának tagja.

- 2006-tól az MTA Geonómiai Tud. Albizottság elnöke

- 1970-1978-ig az MTA Oktatásfejlesztési Bizottságának tagja.

- 1958-tól a Magyarhoni Földtani Társulat tagja

- 1972-től folyamatosan a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya vezetőségének választott tagja, 2003-tól elnöke

- 1975-től folyamatosan  Nemzetközi Geonómiai Unió Földtantörténeti Bizottságának választott ( INHIGEO) tagja.

 

Kitüntetések:

- Kiváló geológus ( a Magyar Központi Földtani Hivatal kitüntetése) 1978.

- A Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1982.

 

 

Válogatott publikációk

 

Teljes publikációs jegyzék

 

PÉCSKAY Z, LEXA J.,SZAKÁCS A., SEGHEDI I., BALOGH K., KONECNY V.,… PÓKA T. et al. ( 13 társzerző ) Geochronology of Neogene Magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area. Geologica Carpathica 57 .6.: 511-530 2006

PÓKA T., SIPOS P., TÓTH M. Ásványtani és geokémiai inhomogenitások néhány elterjedt hazai talajtípusban : okok és következmények. In Szendrei Géza ( ed. ) : Magyarország környezetgeokémiai állapota . MTA Környezetgeokémiai Albizottság kiadványa. Innova Print Kft. Budapest, 2006. ISBN-10: 963-508-521-4. ISBN-13: 978-963-508-521-7.

Zelenka T, Póka T, Mártonné Szalay E, Pécskay Z A Tari Dácittufa Formáció típusszelvényének felülvizsgálata.- New data on stratigraphic position of the Tar Dacite Tuff Formation. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2004-ről , Budapest, MÁFI HU ISSN 0368-9751. 73-85 2005.

Póka T Geonomy-Past and apresent. A historical Approach. . In: E. Dudich and B. Nagy (ed) Geonomy: the Synthesizing Geoscience for the 21st Century, ISBN: 963 86401 8 9. 7-10 2005

Póka T A Crucial Geospheric Interactiopn: Clay Minerals and Life. In: E. Dudich and B. Nagy (ed) Geonomy: the Synthesizing Geoscience for the 21st Century, ISBN: 963 86401 8 9. 58-60 2005

Póka T. Zelenka T Seghedi I Pécskay Z Márton E Miocene volcanism of the Cserhát Mts (N Hungary):integrated volcano-tectonic, geochronologic and petrochemical study.  Acta Geol. Hung.  47/2-3: 221-246 2004

Póka T  Report on the activity and  results  of the Hungarian Committee of History of  Geology (2003) News Letter N.  of the INHIGEO. Ed. D. Oldroyd, Camberra , Australia 2004

Póka T(ed) Egy  XX.sz.-i magyar humanista polihisztor ( Dudich Endre 70 éves ) ed.: Póka T A Magyarhoni Földtani Társulat Kiadványa, a Tudománytörténeti Évkönyv 7. Különkiadása Budapest  1-140   2004

Póka T  A két Szádeczky  MTESZ Tud. és tech. Tört. Bizottság ankétja: „Mérnök, természettudós és orvosdinasztiák”. Abstract kötet  2004. nov.

Sipos P., Póka T. The variable geological and geochemical factors in the   determination of threshold limit values for heavy metals in soils. 6th International Symposium on Environmental Geochemistry, Edinburgh, Scotland, 7-11 September, 2003, 165.

Pantó, Gy.,  T. Póka:  ( 2003) Hungarian National Report on IAVCEI [1998-'2002) - Acta Geod. Geoph. Hung. 38.(2) pp. 259-280.

Póka T. (2003) Szabó József, a hazai kőzettan megteremtője.(könyvrészlet)  Szabó József Emlékkötet. ( pp. 68-80).   A Kalocsai Viski Károly Múzeum Kiadványa. Kalocsa.

Póka T. (2003) A geonómia tudományelmélete történeti megközelítésben.  (könyvrészlet)  Geonómia az ezredforduló után. MTA Geonómiai Albizottság Kiadványa .( (pp.11-17 ).  UNICONSTANT, Püspökladány.

Póka T. (2003): Kölcsönhatások a geoszférák határterületein:"az agyagásványok az élet bölcsői és fenntartói". (könyvrészlet). Geonómia az ezredforduló után. Az MTA Geonómiai Albizottság Kiadványa. (pp. 105-111).  UNICINSTANT, Püspökladány.

Sipos P.-Póka T. (2002): Threshold limit values for heavy metals in soils in the function of spatial and temporal variation of geochemical factors. Geologica Carpathica.  Vol. 53. Special issue. (CD).

Póka , T. (2002): Vadász Elemér  világnézetének és emberi kvalitásainak tükröződése tudománytörténeti  munkáiban.( könyvrészlet) Vadász Emlékkötet.  A Székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum Kiadványa.  Szerkesztő: Tóth Álmos.

Póka T.-Zelenka T.-Márton E.- Pécskay Z.-I. Seghedi (2002):Miocene volcanism of Cserhát Mts (N.Hungary): an integrated volcanotectonic -geochronologic study, Geologica Carpathica. Vol. 53. Special issue. (CD)

Zelenka T. - Póka T.-Mártonné Szalay E.-Pécskay Z. : Újabb adatok a tari dácittufa rétegtani helyzetéről a komplex földtani vizsgálatok alapján. MÁFI Évi Jelentések 2002 -ről. ( in press)

Póka T.-Nyíri J.: 100 éve született Reichert Róbert.  Magyar Nemzet. Magazin. 2001. szept.15.

Sipos P.-Póka T.: A szennyezettségi határértékek a geokémiai tényezők tér-és időbeli változásának függvényében. A környezetgeokémiai határértékek és a háttér problematikája. Ankét a Magyar Tudomány Napja alkalmából az MTA FKK Geokémiai Kutatólaboratórium és az MTA Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Biottsága Környezetgeokémiai Albizottsága szervezésében. Abstract.  2001. nov.8.

 Póka T.-Mártonné Szalay E.-Nagy G.-Pécskay Z.-Szakács A.,Zelenka T.: A Dél-Bükk ignimbrit összletének reambulációja: integrált vulkanológiai, kőzettan-geokémiai és geokronológiai vizsgálatok.  Magyarhoni Földtani Társulat 2001.évi Vándorgyűlése. Miskolc.  2001. Jun.8.-10.  Abstract kötet.

Póka T. : Földtudományi Kutatóközpont. Geokémiai Kutatólaboratórium (történeti összefoglalás).A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetei. MTA Kiadványa.2000.

Póka T. 1999: Dudich Endre - Székyné Fux Vilma - Dobos Irma: A Magyarhoni Földtani Társulat harmadik félévszázada. A Magyarhoni Földtani Társulat jubileumi külön kiadványa, Budapest, 1998 (116 oldal, 27 melléklettel, 16 fotóval) - Könyvismertetés - Magyar Tudomány.

Póka T.,  Zelenka T., Szakács A., Seghedi I., Nagy G. and Simonits A.: Petrology and geochemistry of the Miocene acidic explosive volcanism of the Bükk Foreland; Pannonian Basin, Hungary. - Acta Geologica Hungarica, Vol. 41/4, pp. 399-428. 1998.

Szakács A.,  Zelenka T.,  Pécskay Z.,  Márton E.,  Póka T. and  Seghedi I.: Miocene acidic explosive volcanism in the Bükk Foreland, Hungary: Identifying eruptive sequences and searching for source locations. - Acta Geologica Hungarica, Vol. 41/4, pp. 429-451. 1998.

Póka, T.,  Zelenka, T., Szakács, A., Pécskay, Z., Márton, E., Nagy, G., Simonits, A., 1998: Identifying and distinguishing between the acidic explosive sequences of the Bükk Foreland (Pannonian Basin, Hungary) using petrographic and petrochemical criteria. - Carpathian-Balkan Geological Congress, August 30 - September 2, 1998, Vienna. Abstracts. p. 480.

Póka, T.,  Zelenka, T., Szakács, A., Pécskay, Z., Márton, E., Nagy, G., Simonits, A., 1998: Identifying and distinguishing between the acidic explosive sequences of the Bükk Foreland (Pannonian Basin, Hungary)

Póka, T. 1998: Propylites: history of  their systematization and genetics (Hungarian school of petrography, 19th century). Carpathian-Balkan Geological Congress, August 30 - September 2, 1998, Vienna. Abstracts. p. 479.

T. Póka,  Zs. Radnai-Gyöngyös, M. Hetényi, A. Brukner-Wein, H. Bohn-Vajk, Cs. Lantai: Chemical and structural alteration of coals caused by the thermal effect of magmatic intrusion and its connection with gas outbursts - 18th International Meeting on Organic Geochemistry, 22-26 Sept. 1997. Maastricht, The Netherlands, Abstracts Part I. 369-370. 1997.

Póka T.,  Zelenka T., Szakács A., Seghedi I. and Nagy G.: Petrology and geochemistry of the Miocene ignimbritic volcanism of the southern foreground of the Bükk Mountains, Hungary; Abstract - PANCARDI’97. Kraków - Zakopane, p. 1097. 1997.

Szakács A.,  Zelenka T.,  Pécskay Z.,  Márton E.,  Póka T. and  Seghedi I.: Miocene ignimbritic volcanism in the Bükk Foreland, Pannonian Basin, Hungary: general volcanological features; Abstract - PANCARDI’97. Kraków - Zakopane, p. 1107. 1997.

Pantó, Gy.,  T. Póka: Hungarian National Report on IAVCEI [1991-’94] - Acta Geod. Geoph. Hung. Vol. 30. (1) pp. 81 - 94. [Review] 1995.

Póka, T., Horváth, E: A Duna-Tisza Köze talajtípusainak kötnyezetgeológiai jellege. - A Magyarhoni Földtani Társulat és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága  „A Duna-Tisza Köze földtani, természet - környezetvédelmi, valamint hidrogeológiai kérdései.” c.  előadóülés Abstract kötete. [1995. máj. 10-12.].

Pécskay, Z.,  J. Lexa,  A. Szakács, Kad. Balogh, I. Seghedi, V. Konečny, M. Kovács, E. Márton, M. Kaličiak, V. Széky-Fux, T. Póka, P. Gyamati, O. Edelstein, E. Rosu, B. ®ec.:  Space and Time distribution of Neogene-Quaternary Volcanism in the Carpatho-Pannonian Region. - In: „Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region”. H. Downes & O. Vaselli [Eds.]. Acta Vulcanologica-Vol. 7. (2). pp. 15-28. 1995.

Downes, H., Gy. Pantó.,  T. Póka,  D. P. Mattey, P. B. Greenwood: Calc-alcaline volcanics of the Inner Carpathian arc, Northern Hungary: new geochemical and oxygen isotopic results. - In: „Neogene and related magmatism in the Carpatho-Pannonian Region”. H. Downes & O. Vaselli [Eds.]. Acta Vulcanologica-Vol. 7. (2). pp. 29-41. 1995.

Pantó, Gy. - Póka, T.:  The Role of Elemér Szádeczky-Kardoss in the Evolution of Earth Sciences in Hungary. - Acta Mineralogy - Petrography Szegediensis. XXXV., pp. 7 - 15. 1994.

Póka T.: A Selmeci Bányászati Akadémia a hazai bányászat és földtudomány bölcsője. - Tanulmányok a Természettudományok, Műszaki tudományok és az Orvoslás történetéről. pp. 89-90. 1993.

Pantó, Gy., Póka, T.,  Gondi, F.: Geochemical cycling and environmental role of certain bioessential trace elements. - In: „ The Biochemical Cycle of Elements in Nature”. [ed.: Paris, I.], Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest. pp. 187-205. 1989.

Póka, T.: Neogene and Quaternary Volcanism on the Carpathian-Pannonian Region: Changes in Chemical Composition and Its Relationship to Basin Formation. - In: The Pannonian Basin. A Study in Basin Evolution [eds.: Royden, L.H.,  Horváth, F.] AAPG Memoir. 45. AAPG Tulsa, Oklahoma and Budapest, Hungary. pp. 257-277. 1988.

Póka T.: A földtudományok módszertana. - Földtörténeti Közlemények, 16. pp. 37-47. 1987.

Póka, T.,  Árkai, P.,  Sajgó, Cs.,  Horváth, Z.A.,  Tóth, M.N.,  Völgyi, L.: Thermal Historty of Mesozoic Basement in Pannonian Basin [S-Hungary]. Acta Geologica Hungarica. 30/1-2. pp. 197-229. 1987.

Póka, T.: Changes in the petrochemical compsition of the Miocene and Quaternary basaltic volcanism in the  Carpathian Basin Formation. - 8th Congr. Reg. Comm. on the Mediterranean Neogene. pp. 472-475. 1985.

Embey-Isztin, A.,  Peltz, S.,  Póka, T.: Petrochemistry of the Neogene and Quaternary basalt volcanism in the  Carpathian Basin. - Fragmenta Mineralogica et Palaentologica 12. pp. 5-18. Budapest, 1985.

Csiky G.-Póka T.: The history of the Mineralogy in Hungary till 1825. - Abstracts of the 27th Int.  Geological Congress Moszkva, 1984.

Póka, T.,  Dudich, E.: Development of the  Cartographic Representation of Igneous Formations. Contributions to the Historic Mapping. - Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 237-246. 1984.

Póka, T.: Tertiary and Quaternary Chemical Development of Magmatism and Structure Formation in the Carpathian Basin. - Abstract of the 26th  International Geological Congress, p. 78. Párizs, 1982.

Póka, T.: Development of the Cartographic Presentation of Ingenous Formations. - Acta Geologica Hungarica. pp. 237-245. 1982.

Póka, T.: Chemical evolution of the inner Carpathian neogene and quaternary magmatism (Workshop Abstract, Veszprém 1982. VI. 20-26.

Póka, T.: Space and time distribution of Miocene volcanism in the Pannonian Basin. -  Conferencia: „Evolution of extensional basin (Pannonian Basin)”. Veszprém, 1982.

Csíky, G., Dudich, E., Póka, T., Zsámboki, L.: French - Hungarian Interrelations in the Geological Sciences before 1832. - Abstracts of the 26th International Geological Congress. I.  p. 1259. Paris, 1982.

Póka T.: Kőzetkémia és szerkezetfejlődés [a Kárpát-medence harmad- és negyedidőszaki magmatizmusa példáján] - Kandidátusi disszertáció, Kézirat, Budapest, 1982.

Póka, T.: The petrochemical evolution of the Intra-Carpathian Neogene Magmatism. - Abstracts of the XIIth Congress of CBGA, pp. 239-240. Bukarest, 1981.

Póka, T.: The systematization and historical evolution of Earth Sciences. - Abstracts of the XVIth  Int. Congress of History of Sciences. p. XX. Bukarest, 1981.

Póka T. et al.: A Duna-Tisza köze D-i része mezozóos összletének reambulációs geológiai vizsgálata. GKL jelentés 45/1981. MTA Könyvtár, Budapest. 1981.

Póka T. et al.: A mezozóos összletek hőtörténeti rekonstrukciójának módszertani fejlesztése. GKL Jelentés 44/l981. MTA Könyvtár, Budapest. 1981.

Póka T.: A Kárpáti vulkanizmus, mint a XIX. századi magyar kőzettani iskola kialakulásának regionális tényezője. - Földtani Tudománytörténeti Évkönyv. 18. pp. 35-44. Budapest, 1981.

Póka, T.: Chemical evolution of the Intra-Carpahtian Tertiary and Quaternary Magmatism. - KBGA XI. Kongresszus pp. 139-151. Kiev. 1980.

Universitatis Scientiarium Budapestiensis, 10. Section Geology, v. 12. pp.

Póka, T.: Chemical evolution of the Intra-Carpahtian Tertiary and Quaternary Magmatism. - KBGA XI. Kongresszus pp. 139-151. Kiev. 1980.

Csíky G., Dudich E., Póka T.: Az első magyar természettudományos szakegyesület és az első magyar természettudományi kutatóintézet [a Magyarhoni Földtani Társulat és  a Magyar Királyi Földtani Intézet] szerepe. - MTESZ, Budapest, pp. 207-212. 1980.

Csíky G., Dudich E., Póka T.: Role of the first specialized scientific society of the  first scientific resarach institute in Hungary [Hungarian Geological Society and Hungarian Royal Geological Institute]. - MTESZ, Budapest, pp. 213-214. 1980.

Póka, T.: The Object and System of Earth Sciences and the „Universal Cycle Law”. Acta Geologica Hungarica. 23/1-4. pp. 277-290. 1980.

Póka, T.: The Carpathian Volcanism and the XIXth  Century Hungarian School of Petrography. - Földtani Tudománytörténeti Évkönyv.  pp. 41-43. Budapest, 1979.

Póka, T.: The Object and System of Earth Sciences and the „Universal Cycle Law”. - Cyclicities. Theory and Practice. p. 53. Budapest. 1978.

Póka T. et al.: A karbonát-kőzetek szénhidrogén-földtani  anyagvizsgálati módszereinek fejlesztése, különös tekintettel a mezozóos kőzettípusokra. GKL Jelentés 21/1978. MTA Könyvtár, Budapest. 1978.

Póka, T.: Changes of magma chamber depths in the Carpathian Basin during the Tertiary and Quaternary. - Acta Geologica Hungarica, 21. 1-3. pp. 89-90. 1977.

Póka, T.: Some epistomological problems of Earth Sciences. Acta Geologica Hungarica XIX./1-2. pp. 109-130. 1975.

Póka T.: A földtudományok tárgya és rendszere és az „általános ciklustörvény”. - Geonómia és Bányászat. 8/3-4. 1975.

Póka, T.: Progress of Earth Sciences and their Education in Hungary. - INHIGEO. V. Konferencia, Madrid. pp. 244-254. 1974.

Póka, T., Kubovics, I, Andó, J.: Spurenelement Untersuchungen an dem Oligozänen und Miozänen Ablagerungen im Cserhát Gebirge. - KBGA IX. Kongresszus, Vol. IV. pp. 63-69. 1973.

Póka T.: Ismertetés a II. Anyag- és Energiaáramlási Ankét kiadványáról. - MTA X. Osztályának  Közleményei. 6. pp. 1-4. 1973.

Póka T.: A geonómia világa. Magyar Hírlap, 1973.

Póka T.: Az 1972. évi akadémiai díjasok méltatása. -  Magyar Tudomány 7-8. pp. 489-491. 1972.

Póka T.: A Nemzetközi Geológiai Szövetség [IUGS] hírei. -  MTA Geonómiai és Bányászat, 5. 3-4.  pp. 383-385. 1972.

Póka, T., Kubovics, I, Andó, J.: Spurenelement Untersuchungen an dem Oligozänen und Miozänen Ablagerungen im Cserhát Gebirge. - Acta Geologica Hungarica 1972.

Póka T.: A Kis-Kaukázus plio-pleisztocén vulkanizmusa. -  MTA X. Osztályának Közleményei. 3-4. pp. 427-430. 1971.

Póka, T., Bárdossy, Gy., Meskó, L., Sajgó, Cs., Tomschey, O.: Sedimentpetrographische Untersuchung der tertiären Gesteine des Algyőer Gebietes. -  Acta Geologica Hungarica,  XIV. 1-4. 1970.

Póka T.: Újabb adatok a földköpeny összetételéről. -  MTA X. Osztályának Közleményei.  3. pp. 329-331. 1969.

Póka, T.: An undifferentiated stratovolcanic marginal facies of the Intra-Carpathian volcanic girdle [Cserhát es Universitatis Scientiarium Budapestiensis, 10. Sectio Geologica, v. 12. pp. 37-47. 1968.

Szádeczky-Kardoss, E. - Pantó, Gy. - Póka, T. - Pantó, G. - Széky-Fux, V. - Kiss, J. - Kubovics, I.: Die Neovulkanite Ungarns. - Acta Geologica Hungarica 11. 1-3., p. 161. 1967.

Póka, T., B. Simó: Die Rolle des Nebengesteins in der Entwicklung der subvulkanisches Facies. - Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis,v. 10.,  pp. 52-81. 1966.

Póka T.  Simó B.: A mellékkőzet szerepe a Nagbátony környéki szubvulkáni képződmények kialakulásában. - Földtani Közlöny. XCIV. 4. pp. 441-452. 1966.

Póka, T. Simó, B.: Über die Rolle des Nebengesteins im Werdegang der subvulkanischen  Bildungen der Umgebung von Nagybátony. Abstract. - Földtani Közlöny. XCIV. 4. p. 452. 1966.

Póka T.: A transzvaporizáció szerepe a Mátra szubvulkáni fácieseinek kialakulásában. - Földtani Közlöny. 1965.

Póka T.: A mellékkőzet szerepe az ÉNy-Mátra szubvulkáni fácieseinek kialakulásában - Akadémiai Doktori disszertáció, Kézirat, Budapest, 1965.

Póka T. - Simó B.: Kőszénhamu elemzések a nagybátonyi barnakőszén - piroxénandezit kontaktusból. - Földtani Közlöny 94. 1. pp. 89-95. 1964.

Bognár L. - Póka T.: Nagybátonyi slir - andezit - homokkő érintkezés kőzettani vizsgálata. - Földtani Közlöny. XCIV. I. pp. 83-88. 1964.

Bognár, L. - Póka, T.: Über den Kontakt Andesitgang - Schlier - Sandstein in Nagybátony. Abstract. - Földtani Közlöny. XCIV. I. p. 88. 1964.

Póka T.: Hipovulkanitok a nagybátonyi barnakőszén - piroxénandezit kontaktusból. - Földtani Közlöny. 90. pp. 172-182. 1960.

 

Ipari kutatási jelentések: 24 db ( MTA GKKI Könyvtárában).

 

 

Utolsó frissítés: 2011. október 24.