I N D O K O L Á S

 

 

az MTA Geokémiai Kutatóintézet

 

2010. évi

 

költségvetési beszámolójához

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B U D A P E S T

 

 

 

 

 

1. SZERVEZETI VÁLTOZÁS

 

A 2008. évi CV Törvény (Stv.) 44.§-a 5.bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Geokémiai Kutatóintézet 2010. január 1-től önállóan működő közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv.

 

Ezen besorolás következményeként a Kutatóintézet gazdasági szervezete megszűnt, az irányító szerv ezen feladatok ellátásával az önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költségvetési szervet az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetét bízta meg.

 

Az intézet jogi személyisége továbbra is megmaradt, előirányzatai felett kötelezettségvállalási teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.

 

2. GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZET ALAKULÁSA

 

A beszámolási időszak gazdálkodását tekintve azt lehet mondani, hogy a mindennapok pénzügyi problémáit kellett megoldani. Az előző évi maradványokat, amelyek pénzügyileg valójában nem léteztek az ezévi bevételeinkből kellett visszapótolni, illetve lehetővé tenni felhasználásukat.

 

Előző évi beszámolónkból már tudható, hogy a dologi elvonások végül oda vezettek, hogy az alaptevékenységen (költségvetési támogatás) 2009-ben már 6 MFt-os hiánnyal zártunk, ezért nem maradt fedezet minden előirányzati maradványon.

 

Év elején a TÉT visszafizetési kötelezettség volt a legnagyobb probléma, amelyet csak megfelelő pénzforgalmi bevétel (pl. vevők) teljesülése után a tárgyévi személyi juttatás és járulékai átcsoportosításával tudtunk teljesíteni.

 

Az egész év gazdálkodására a küzdelem volt a jellemző, hónapról-hónapra biztosítani a nettó bér kifizetésének pénzügyi hátterét, valamint a működés minimális feltételeit.

 

 

 

 

 

 

3. KIADÁSI - BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

 

 

 

                                                                                                             eFt-ban

 

Összesen

Költségv. támogatás

Pénzforg.

nélküli bevétel

Előző évi

műk.c.

maradv.

Saját bevétel

Eredeti előirányzat

146.502  

   109.552

 

 

   36.950

 

- Korm.hatásk.ei.vált.

   2.942

 

    2.942

 

 

 

 

-Fejezeti hatásk.ei.vál.

  16.131

   9.175

 

 

6.956

- Saját hatáskörű előir.

  változás

 

 

   8.309

 

-

 

  7.896

 

413

 

   

Összesen:

  173.884

   121.669

 7.896

413

    43.906

Gazdálkodás forrásai-nak megoszlása

 

100%

 

69,97%

  

 4,54%

 

0,24%

 

  25,25%

 

 

 

Fenti táblázatból leolvasható, hogy a gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi fedezet mintegy 30 %-át saját forrásból biztosítottuk. A kormányhatáskörű előirányzatmódosítás a 2010 évi keresetkiegészítés biztosítására kapott többlet-támogatás.

A támogatásban kapott többlet - mint ahogy a következő táblázat is mutatja - sajnos nem az alapellátás működési kiadásainak forrása.


a/ Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek az előirányzat-  módosítások jogcímei:

 

 

Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás (eFt):

 

 

Költségvetési támogatás

Összesen

Személyi juttatás

- OTKA kutatási téma pályázatok

  6.519

445

- Fiatal kutatók alkalmazása

636

525

- Támogatás külf. kut. (EU)

2.044

-

- Támogatás intézeti beruházásra

             2.419

 

- 2010. évi keresetkieg.

 

 

- Utazási keret

420

35

- Bárdossy György nyugd. akadémikus

   tám.       

                250

 

- Zárolás átszervezés miatt

                       

           - 3.113

           - 2.451            

 

             9.175

- 1.446

 

-        Előző évi maradvány átvétel MTA-tól

 

- 2009. évi keresetkiegészítés elsz.

              129                        -

- Fiatal kutatók alk. elszámolási

  különbözete

              284                        225

                     Összesen:

              413                        225

 

 

Az előző évekhez képest majdnem felére esett vissza az OTKA pályázatok támogatási összege, ez magával hozta azt is, hogy a rezsi költség fedezete is csökkent.

 

2010. áprilisban induló 42.893 eFt összegű 3 évre szóló NKTH-OTKA támogatást nyert az intézet igazgatója, ami a beszámolási időszakban 23.768 eFt-ot jelentett volna, amelyben 3.565 eFt. rezsi költség fedezet biztosítását reméltük. A pályázati szerződés, valamint a támogatás még a mai napig nem valósult meg.

 

-        Előrelépést jelentett, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi projekt keretében intézetünk is részt vesz. Általuk, valamint az MTA támogatásával (2 044 eFt.) egy új laboratórium kialakítására is sor került, amelyhez a NAÜ számos eszközt biztosított, mintegy 37 200 Euro + 58 000 USD, amely kb. 23 MFt-ot jelentett.

 

-        Intézeti beruházásra kapott 2.419 eFt többlettámogatás lehetővé tette szintén egy db. új műszer beszerzését. (Alternatív nagynyomású rendszer)

 

 

Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között

 

 

                                                           Személyi juttatás          Járulék             Működési

                                                                                                                        kiadás

- TÉT visszafizetési kötelezettség                     - 1.726                        -    466                        + 2.192

- Intézeti műk. kiadások fedezetére                  - 3.750                        - 1.012                        + 4.762

- Fiatal kutatók alk. elszámolása                      -      14                        -      38                        +      52

- OTKA költségterv. átcsop.                           -    150                        -      37                        +    187

                                                                       - 5.640                        - 1.553                        + 7.193

 

 

Kiemelésre érdemes a fenti táblázatból a TÉT visszafizetési kötelezettség, amelyet az előző évi alaptevékenységi dologi hiányunk miatt maradványból nem tudtunk visszafizetni, így a tárgyévi személyi juttatás és járulékai adtak fedezetet a visszafizetési kötelezettségünknek.


 

 

 

Saját bevételeinket tekintve az előirányzat módosítások jogcímeit az alábbi táblázatban mutatjuk be:

 

eFt-ban

                                               Eredeti             Előirányzat       Tényleges         Bevételi

                                                 előir.              módosítás       teljesítés          többlet, ill.

                                                                                                                       lemaradás

Kut.fejl. szerződések                24.950                 -                    18.811        -  6.139

Vevők                                                                                           2.876        + 2.876

Áfa visszatérülés és kisz.áfa     8.000                        283               8.443        +    160            

NKTH TÉT, MEC, OTKA        2.300                  6.673               7.423        - 1.550

Továbbszámlázott szolg.             1.700                  -                       1.881         +   181

Egyéb bevételek                                                                                  2         +       2

                                               36.950                    6.956           39.436          - 4.470

Előző évi maradv. átv.                                             413                   588          +   175

 

 

 

Fenti táblázatból látható, hogy kutatási-fejlesztési szolgáltatás eredetileg tervezett összegét nem tudtuk teljesíteni, ez az egyik oka a bevételi lemaradásnak, a másik a tervezett TÉT szerződések, amelyek szintén nem valósultak meg a visszatartás miatt.

 

 

A kutatás-fejlesztési szerződés tényleges bevételi teljesítése 21.106 eFt. volt. A vevőállomány az előző évihez képest 581 eFt-al csökkent.


 

 

b/ A tényleges teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indokolása

 

 

                                                                                                                                

                                                                                    Bevételi                       Kiadási         eFt.

            Eredeti előirányzat                                             146.502

            Kormányzati hatáskörű előir.mód.                         2.942

            Fejezeeti hatáskörű előir.mód.                   9.175

            Saját bevétel                                                         6.956        

            Átvett pénzeszköz                                                    413

            Pénzforg. nélk. bev.                                               7.896

            Módosított előir. összesen:                                173.884                         173.884

Tényleges bevételi teljesítés                               169.589

            Bevételi lemaradás                                                4.295                     

            Tényleges kiadási teljesítés                                                                       160.575

            Kiadási megtakarítás                                                                                 13.309

            2010. évi előirányzati megtakarítás                                          9.014

 

 

c) Az intézet által kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban

 

Kiemelésre érdemes tételeket nehéz volna felsorolni – kivételt képez az MTA Fejezeti Kezelésű előirányzatából, több jogcímen kapott többlet-támogatás – miután a beszámolási időszak egészét tekintve hónapról-hónapra tudtuk biztosítani a folyamatos működést.

 

 


 

 

d/ Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások

 

 

                                                                                                          eFt

 

            Eredeti előirányzat                                                              100.902

            Korm. hatásk. előir.mód.                                                       2.324

            Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás                             -  l.446

           NKTH-OTKA                                                                          854

            Előír. maradv. igénybevétel                                                     2.674

Átcsoportosítás dologi előirányzatra                                    -  5.490

            Módosított előirányzat összesen:                                         99.818

 

 

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás a 2009. évi keresetkiegészítés elszámolása, valamint a 2010. keresetkiegészítésre kapott támogatás összege.

 

A Fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás táblázaton a személyi juttatások tételesen  felsorolásra kerültek (4 o.).

 

A személyi juttatások átcsoportosítása, az előirányzati átcsoportosításoknál indokolva vannak. (5 o.)

 

 A jutalom (normatív) tételen a 940 eFt előirányzati megtakarításból került módosításra, amely a 2009. dec. havi levonások januárban történő átutalásának fedezete.


 

4. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

 

                                                                                     eFt

 

            Saját tőke 2009. december 31-én                   30.738

            Saját tőke 2010. december 31-én                   20.518

                                   Tőkeváltozás:                           10.220

 

Tőkeváltozások jogcímei:

 

                                                   Növekedések:

                                                                                         eFt

            Intézményi beruházások                                      2.171

            Kötelezettség, áll. változása                             2.395

Száll. áll. változása                                                586

Növekedés összesen                                          5.152

 

                                               Csökkenések:

                                                                                         eFt

            Vevő áll. vált.                                                        676

            Értékcsökkenés                                              14.679

Kez.költs.(dolg. kölcs.)                                           17

                        Csökkenés összesen:                           15.372

 

 

Saját tőkénk drasztikusan, 1/3-val csökkent, mivel nagyobb beruházásaink a tárgyévben nem realizálódtak, pénzkészletünk is csak kis mértékben növekedett. A tárgyi eszközökre elszámolt éves értékcsökkenés után annak nettó értéke 11,13 %.


 

 

5. BEFEKTETETT ESZKÖZÖKKEL VALÓ GAZDÁLKODÁS

 

 

a/ Beruházási források                                                                         eFt

 

                       Költségvetési támogatás                                              4.587

                       OTKA kutatási pályázatok                                              806

                        Előző évi előirányzati maradvány                              1.466

                        Áfa megtérülés                                                   289

                                                                       Öszesen:                      7.142

 

 

Beruházási forrásaink  költségvetési támogatással rendelkezésünkre álló összege többszöröse volt az előző éveknek, így lehetőségünk volt egy viszonylag nagyobb összeget 1 db. műszer megrendelésére fordítani (alternatív nagynyomású rendszer), amely az év végi előirányzati maradványnak kötelezettséggel terhelt része. A műszer beszerzési ára 3.293 eFt+áfa.

 

b/ Felújítás

 

Gép-műszer felújításra központi forrás ez évben sem állt rendelkezésre, saját forrásból sem tudtunk erre a célra fordítani.

 

c/ Egyéb befektetések alakulása

 

Egyéb vagyoni tevékenységünk a beszámolási időszakban nem volt.


6. ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA

 

a 2010 évi előirányzat-maradványunk 9.014 eFt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

                                                                                                              eFt

-  december hónapban kifizetett keresetkiegészítés,                    

                levont járulékai és munkáltatói járulékai                                  974

            -  jubileumi jutalom és járulékai                                               1.666

            - TÉT visszafizetési kötelezettség                                                 553

             - OTKA pályázatok maradványa                                            2.101 

             - intézeti beruházás                                                                3.720

                                                                                                           9.014

 

Kutatási-fejlesztési megbízásainkat Földtudományi alkalmazott kutatásként végezzük szorosan kapcsolódva  alapkutatási tevékenységünkhöz, mintegy támogatva azt, miután a költségvetési támogatás működési előirányzatot nem tartalmaz.

 

Kisegítő tevékenységet intézetünk nem végez.

 

7. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ALAKULÁSA

 

Vállalkozási tevékenységet a beszámolási időszakban nem folytattunk.

 

8. LÉTSZÁMVÁLTOZÁS OKAI

 

A beszámolási időszakban nyitó létszáma 33 fő, amelyből 1 fő átszervezés miatt zárolásra került, így az engedélyezett létszám 32 fő lett. Záró létszám 30 fő, 2 fő jogi állományban van, amelyből 1 fő külföldön végez munkát, 1 fő pedig GYED-en van.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. BÉRHELYZET ALAKULÁSA

 

 

2008. január 1-től érvényes bértáblák szerint megállapított illetmények a kötelező átsorolásokat kivéve nem változtak.

A kiegészítő tevékenységünkből származó bevételből a többletfeladatot ellátók decemberben egyszeri keresetkiegészítésben részesültek, amely átlagát tekintve a havi illetmény 25 %-át teszi ki.

 

 

Kérjük a 2010. évi költségvetési beszámolónk elfogadását.

 

 

 

 

 

 

                       Demény Attila                                                          Dániel Mária

     az MTA levelező tagja                                           gazdasági igazgatóhelyettes

   igazgató